راهنمای خرید

لطفا قبل از خرید بسته نصب اولیه اینترنت پرسرعت،  از وجود امکانات و پوشش رادیویی منطقه خود از طریق تماس با پشتیبانی اطمینان حاصل فرمائید.